با پیشرفت‌های بسیارزیادی که در زمینه تکنولوژی‌های بهداشتی صورت گرفته‌است و اما هنوز دربرخی از قسمت‌ها از روش‌های سنتی استفاده‌می‌شود. ازجمله این موارد می‌توان به حفرچاه فاضلاب اشاره کرد. حفرچاه فاضلاب به مرورزمان باعث آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و هم‌چنین سبب آلوده شدن کل محیط زیست می‌شود. البته به غیر ازاین موارد نیز لازم‌است تا از رسیدگی‌های لازم به چاه‌ها صورت‌گیرد، درغیراین صورت خسارات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهدداشت.

درادامه این مطلب به بررسی انواع چاه فاضلاب و هم‌چنین روش‎های مختلف حفرآن می پردازیم.

دلایل حفر چاه فاضلاب

  • زمانی‌که چاه قدیمی کارایی نداشته‌باشد و نتواند آب بیش‌تری را درخود جای دهد. تاجایی که دیگر تخلیه چاه هم موثرواقع نشود باید به فکر حفرچاه فاضلاب جدیدی‌افتاد.
  • زمانی‌که یک چاه برای ساختمان کافی نباشد.
  • زمانی‌که ساختمان جدید احداث می‌شود ، نیازاست تا برای آن چاه فاضلابی نیز حفرشود.
  • زمانی‌که چاه‌های قدیمی دچار ریزش شده‌باشند، نیازاست تا چاه قدیمی پرشود و چاه دیگری حفرشود.

انواع چاه‌های فاضلاب

به صورت کلی چاه‌های فاضلاب به دودسته چاه‌های جذبی و چاه‌های سپتیک تقسیم می‌شوند. بسته به عوامل محیطی نظیرجنس خاک هرکدام از این چاه‌ها حفرخواهندشد.

چاه جذبی

همان طور که از نام آن پیداست، به صورت کلی کار این چاه برپایه چذب صورت می‌گیرد. چاه‌های جذبی باید به صورتی باشد که بتواند آب بسیارزیادی را جذب‌کند. برای حفرچاه فاضلاب از نوع جذبی لازم‌است تا درابتدا جنش خاک و زمین را موردبررسی قراردهید. برای این که بتوانید این نوع از چاه‌ها را حفرکنید باید جنس خاک این چاه بتواند آب را جذب‌کند.

آن دسته از زمین‌هایی که ازشن، ماسه و یا سنگ ریزه تشکیل شده‌اند بهترین گزینه برای حفرچاه فاضلاب جذبی هستند. به هیچ عنوان برای حفراین چاه‌ها به دنبال زمین‌هایی که خاک رس دارند نباشید ، زیرا خاک رس به هیچ‌عنوان نمی‌تواند آب زیادی را جذب‌کند. همین هم باعث می‌شود تا چاه بعد از مدت بسیارکوتاهی پرشود.

درادامه بیش‌تر با قسمت‌های مختلف چاه جذبی آشناخواهیدشد.

بخش‌های مختلف چاه‌های جذبی

  • گلدانی : منظوراز گلدانی همان دهانه چاه است که می‌تواند به شکل‌های مخروطی،گلدانی ویا قیفی باشد .در این محل لوله‌های فاضلاب و دهانه فاضلاب به هم وصل می‌شوند. نقش بخش گلدانی در چاه مانند یک هدایت کننده‌است که می‌تواند آب و فاضلاب را به داخل چاه هدایت‌کند.
  • میله: منظور از میله همان بدنه اصلی چاه است که به شکل یک میله بلنداست . ازجمله مواردی که روی حجم چاه تاثیرگذاراست می‌توان به همین میله اشاره‌کرد. با بیش ترشدن ارتفاع میله چاه، حجم آن نیز بیشتر می‌شود. اگر به دنبال حفرچاه فاضلاب هستید بایدبدانید که برای این که حجم چاه را بیش‌تر کنید تنها می‌توانید ارتفاع میله را بیش‌تر کنید و نمی‌توانید به قطرمیله را بیش‌ترکنید.
  • انباره: به قسمت انتهایی چاه، انباره گفته‌می‌شود ، که شکلی گنبد ماننداست. قطر انباره از قطر دهانه چاه بیش‌تراست. ضروت وجودانباره تنها به دلیل بیش‌ترشدن حجم چاه است ، هم چنین می تواند آب بسیارزیادی را جذب کند. برای این که از حجم انباره آگاه شوید باید عمرچاه، تعداد طبقه‌های ساختمان، میزان نفوذخاک، تعداد سرویس‎های بهداشتی وتعداد افرادساکن درساختمان را درنظربگیرید.البته همه این موارد را باید درزمان حفرچاه فاضلاب نیز درنظرداشته‌باشید.

چاه سپتیک

شایداگراین چاه را ببنید باخود فکرکنید، اصلا ظاهر آن شبیه به یک چاه نیست و اما از جمله انواع چاه‌ها محسوب می‌شود. عملکرد این چاه برخلاف چاه‌های جذبی است و به صورتی است که می‌تواند آب و فاضلاب بسیارزیادی را در درون خود نگه‌دارد.

این چاه به صورتی است که آب و فاضلاب برای مدتی در درون آن باقی می‌ماند و بعد از پرشدن به وسیله دستگاه‌های تخلیه خالی می‌شود.

نکته مهمی که درمورداین چاه‌ها وجوددارد، این است که هیچ آب و یا فاضلابی به داخل این چاه‌ها نفوذنخواهدکرد . به همین دلیل هم باید جنس آن از موادی(مثل بتن) باشد که خورده‌نشود و هم چنین هیچ ماده‌ای نتواند درآن نفوذکند.

اگر می خواهید چاهی را حفرکنید بهتراست به دنبال حفرچاه فاضلاب سپتیک باشید زیرا این چاه‌ها به محیط زیست آسیبی نمی‌زندو وارد سفره‌های آب زیرزمینی نمی‌شود. با این وجود هنوز نتوانسته‌است جای سایرچاه‌ها را پرکند.

حفاری چاه فاضلاب در تهران

روش‌های مختلف حفرچاه فاضلاب

حفرچاه فاضلاب با دستگاه‌های مکانیکی

از جمله روش‌های حفرچاه فاضلاب می‌توان به حفرچاه با استفاده از دستگاه های مکانیکی اشاره کرد. دراین روش از حفاری چاه ابتدا نیروی مکانیکی به سنگ وارد می‌شود این نیرو حاصل از دستگاه حفاری ضربه‌ای و یا دستگاه حفاری چرخشی می‌باشد. به صورت کلی به همه کارهایی که سبب حفرچاه به روش مکانیکی می‌شود، حفاری مکانیکی گفته‌می‌شود.

امروزه بیش تر حفاری‌ها به همین روش صورت‌می‌گیرد. برای حفاری چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق از دستگاه‌های حفاری چرخشی و برای معادن زیرزمینی از ماشین‌های ضربه‌ای استفاده می‌شود.

حفرچاه فاضلاب به روش حرارتی

عملیات و کارهایی که سبب حفرچاه در سنگ می‌شود را نفوذپذیری می‌نامند . این اصطلاح درموردهمه روش‌های حفرچاه فاضلاب صدق می‌کند. در این روش حفرچاه ،عملیات نفوذپذیری به کمک انرژی حرارتی صورت می‌گیرد. این انرژی حرارتی حاصل از مخلوط هوا و یا اکسیژن به همراه سوخت آزاد می‌شود.

در قسمت پشت مته مخزنی وجود دارد که  هوا و یا اکسیژن به همراه سوخت وارد این مخزن می‌شود. بعد از اشتعال حرارت به سنگ انتقال پیدامی‌کند و همین حرارت سنگ را دچار ریزش و شکست می‌کند.

حفاری آبی چاه

حفرچاه فاضلاب به روش آبی با استفاده از فشارآب امکان پذیرمی‌شود. فشارآب سبب می‌شود تا سطح سنگ دچار سایش شودو  همین سایش درنهایت مقدمات شکست را فراهم می‌کند. البته در مواردی مانند استخراج زغال سنگ نیز از همین فشارآب استفاده می‌شود.

حفاری لرزشی چاه

حفرچاه فاضلاب لرزشی همان‌طور که از نام ان پیداست برای حفرچاه لرزش هایی را ایجادمی کند. فرکانس این لرزش ها بین 100تا20000دور در ثانیه است. از جمله انواع روش‌های حفاری لرزشی می‌توان به حفاری‌های مافوق صوت اشاره کرد.

حفرچاه فاضلاب به روش شیمیایی

حفرچاه فاضلاب به روش شیمیایی به کمک واکنش‌های شیمیایی صورت می‌گیرد. یعنی برای حفاری چاه از موادمنفجره استفاده‌می‌شود.

حفاری الکتریکی چاه

در این روش عملیات نفوذپذیری با استفاده از تولید الکتریکی‌های جرقه‌ای، قوسی و یا ستونی صورت می‌گیرد. برای این که در این روش سطح سنگ ذوب‌شود، لازم است تا زمان الکتریسته طولانی باشد. به این ترتیب سطح سنگ ذوب می‌شود ودرنهایت نیز می‌شکند.

حفاری لیزری چاه

ازجمله روش‌های مختلف حفرچاه فاضلاب می‌توان به استفاده از اشعه لیزر اشاره‌کرد. تشعشعات لیزری سبب شکست و یا ذوب شدن سنگ ها می‌شود و درنهایت به حفرچاه منجر می‌شود. بسته به قدرتی که اشعه لیزر دارد می‌توان شعاع عملکردآن را معین کرد.

حفاری لیزری را می‌توان به عنوان جایگزین بسیارخوبی برای سایرروش های حفرچاه فاضلاب دانست.

 

اگر دنبال یک تیم حفره ای برای حفاری چاه فاضلاب در استان تهران هستید لطفا با ما تماس بگیرید